Aktualne szkolenia

Szkolenia z ochrony środowiska

Pojawiające się coraz częściej w środkach masowego przekazu i dyskutowane publicznie zagadnienia związane z koniecznością ochrony przyrody, a także wzrost zainteresowania społeczeństwa wpływem działalności człowieka na otoczenie spowodowały, że obecnie coraz mocniejszy akcent kładziony jest na ochronę środowiska. W związku z tym zarówno przedsiębiorstwa, jak i organy administracji, muszą sprostać bardzo często zmieniającym się i coraz bardziej wyśrubowanym wymaganiom w tym zakresie. Dlatego powinny one korzystać z usług wykwalifikowanych specjalistów posiadających gruntowną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ochroną środowiska. Tutaj z pomocą przychodzą nasze szkolenia będące świetną ofertą dla pracodawców, którzy chcą zwiększyć kompetencje i umiejętności swoich pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń, na których podejmujemy wiele różnorodnych tematów, takich jak m.in.:

– obowiązki sprawozdawcze i system opłat za korzystanie ze środowiska,
– gospodarka odpadami (baza BDO, odpady poużytkowe, opakowania, odpady opakowaniowe, transgraniczne przemieszczanie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów),
– ochrona powietrza (rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, LZO, konkluzje BAT, sporządzanie operatów ochrony powietrza, SZWO, F-gazy),
– gospodarka wodno-ściekowa, sporządzanie operatów wodnoprawnych, Prawo wodne,
– ochrona środowiska przed hałasem,
– pozwolenia zintegrowane,
– ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ooś), raport ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
– gospodarowanie chemikaliami (REACH, IUCLID, CLP, baza danych SCIP),
– ochrona zwierząt, zwalczanie ASF, leśnictwo i łowiectwo,
oraz wiele innych.

Nasze szkolenia 1- dniowe najczęściej odbywają się w Warszawie, na szkolenia kilkudniowe wybieramy ciekawe i lubiane miejsca jak  Zakopane czy Jastrzębia Góra . Organizujemy także szkolenia online. Każde ze szkoleń zostało dokładnie opisane, więc wszystkie potencjalnie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ofertą szkolenia obejmującą podejmowaną tematyką zajęć, szczegółowy program, informacje o wykładowcy i informacje organizacyjne takie jak np. cena kursu, czas trwania zajęć. Dzięki temu mogą upewnić się, czy konkretne szkolenie jest dokładnie tym czego szukają i czy będzie w stanie sprostać ich indywidualnym potrzebom.