Pozwolenia wodnoprawne: warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych

Kod szkolenia:
K2419W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie jest skierowane do:
• pracowników firm lub biur projektowych zamierzających wykonywać operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
• pracowników działów ochrony środowiska,
• przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
• konsultantów oraz ekspertów do spraw ochrony środowiska,
• pracowników organów administracji wydających pozwolenia wodnoprawne.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:
• nabędą umiejętność wykonywania operatów wodnoprawnych, dzięki czemu będą mogli samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
• zdobędą wiedzę w zakresie określenia praw i obowiązków użytkownika wody i urządzenia wodnego wynikających z ustawy Prawo wodne, co umożliwi im rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

PROGRAM

Dzień I

 1. Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce a Ramowa Dyrektywa Wodna
 2. Organizacja i zadania organów w zakresie gospodarki wodnej w Polsce
 3. Nowe Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy oraz zaktualizowane cele środowiskowe dla jednolitych części wód w ramach IIaPGW – zmiany obowiązujące od 23 marca 2023 r.
 4. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód
 5. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja:
  • obiekty i roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych,
  • urządzenia wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych.
 6. Rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe) oraz zasady ich wprowadzania do środowiska lub kanalizacji innego podmiotu
 7. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne
 8. Oczyszczanie ścieków komunalnych – aglomeracje w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 9. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne)
 10. Obowiązki zakładów korzystających z zasobów wodnych
 11. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 12. Zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych:
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • przypadki wniesienia sprzeciwu.
 13. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 14. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, urządzeń wodnych i kanalizacji zewnętrznej,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
 15. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
  • Rodzaje; wymagania,
  • zasady sporządzania,
  • załączniki.
 16. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 17. Strony postępowania wodnoprawnego
 18. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych
 19. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych
 20. Mechanizm naliczania opłat za usługi wodne w wymiarze ogólnym (pobór wody, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska)
 21. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich
 22. Analiza przypadku
 23. Konsultacje, dyskusja

Dzień II

 1. Źródła pozyskiwania danych potrzebnych do wykonania operatów wodnoprawnych
 2. Przykładowy operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
 3. Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych – wykonywanie operatów w zakresie:
  • wskazywania celu i zakresu planowanego korzystania z wód,
  • ustalania kręgu stron postępowania wodnoprawnego,
  • ustalania warunków dla ścieków zrzucanych do środowiska i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych,
  • obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określania zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód,
  • obliczania równoważnej liczby mieszkańców oraz minimalnego procenta redukcji,
  • analizy planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  • określania stanu prawnego nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • sporządzania opisu nietechnicznego.
 4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych
 5. Analiza przypadku i konsultacje związane z warsztatami

WYKŁADOWCA

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia 11 i 12 kwietnia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 1300 zł netto;  
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.