Gospodarowanie odpadami a działalność kontrolna Inspekcji Sanitarnej

Kod szkolenia:
C2459W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W trakcie szkolenia przeanalizowane zostaną przepisy prawne dotyczące gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich poprawnej klasyfikacji i wynikającego z niej prawidłowego sposobu zagospodarowania (niektóre odpady o podobnym składzie i właściwościach mogą być zupełnie różnie klasyfikowane).

Szkolenie skierowane jest do pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz pracowników podmiotów podlegających takiej kontroli.

PROGRAM

 1. Co należy rozumieć przez:
  • odpady, odpady komunalne, odpady obojętne, bioodpady, odpady z wypadków, odpady medyczne (kiedy odpady przypominające odpady medyczne nie będą do takich zaliczane), odpady weterynaryjne, odpady żywności,
  • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów,
  • magazynowanie odpadów, recykling, odzysk, ponowne użycie (czy dotyczy to odpadów), przygotowanie do ponownego użycia, selektywne zbieranie,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów.
 2. Wytwarzanie i klasyfikowanie odpadów:
  • w placówkach medycznych,
  • w gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich,
  • w placówkach gastronomicznych ,
  • w zakładach przetwarzania żywności.
 3. Najczęściej występujące błędy w przyporządkowaniu odpadów do określonych grup
 4. Jakie odpady z działalności gospodarczej będą odpadami komunalnymi
 5. Zbieranie odpadów medycznych (możliwości i zakazy)
 6. Prowadzenie w BDO ewidencji dla odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych – najczęściej występujące problemy:
  • karty ewidencji odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady,
  • ewidencja uproszczona,
  • kiedy nie musimy prowadzić ewidencji,
  • aktualizacja BDO.
 7. Unieszkodliwianie oraz magazynowanie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych
 8. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 9. Warunki utraty statusu odpadu – kiedy materiał/artykuł może utracić status odpadu
 10. Kiedy mamy do czynienia z produktem ubocznym
 11. Zasady magazynowania odpadów zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
 13. Decyzje administracyjne
 14. Magazynowanie odpadów opakowaniowych w placówkach handlowych w ramach Systemu kaucyjnego
 15. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia
 16. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i BDO, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.