Gospodarowanie zwierzyną w praktyce PGL Lasy Państwowe. Prawne aspekty szacowania szkód łowieckich

Kod szkolenia:
K2438W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wykonuje szereg zadań związanych z gospodarką łowiecką oraz szeroko pojętą problematyką dzikich zwierząt. Niestety przepisy w tym zakresie w wielu przypadkach są nieprecyzyjne, co powoduje, że pracownicy Lasów Państwowych borykają się z licznymi problemami w praktyce ich stosowania.

Co oznacza, że zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa?
Jaka jest rola planowania łowieckiego, w szczególności w zwalczaniu ASF?
Czy ogrodzone pole wchodzi w skład obwodu łowieckiego?
Co zrobić, jeśli koło łowieckie nie wykonuje swoich obowiązków?
Czym jest dzierżawa obwodu łowieckiego?
Co zrobić w sytuacji migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi?
Kto ma zapłacić za wykonanie odstrzału redukcyjnego?
Czy w decyzji o odstrzale redukcyjnym można wskazać teren całej gminy?
Kto może uśmiercić ranne zwierzę z przyczyn humanitarnych?
Kto ma obowiązek usuwania padłej zwierzyny z dróg publicznych – Lasy Państwowe czy zarządcy dróg?
Co w zakresie gospodarki łowieckiej zmieniła ustawa o gatunkach obcych?
Czy plantacja choinek jest uprawą rolną?
Czy szkodą łowiecką jest koszt przywrócenia gruntu do ponownego zasiewu?
Jak rozpatrzyć odwołanie w przypadku braku protokołu z szacowania przez koło łowieckie?
Czy w postępowaniu odwoławczym można obniżyć wysokość odszkodowania?
Co zrobić, jeśli rolnik zaorał uszkodzoną uprawę przed szacowaniem szkody?

Jak postępować w przypadku, gdy do szacowania szkód w jednej uprawie są różne podmioty (np. szkody zostały wyrządzone przez jelenie i łosie)?
Czym różni się odpowiedzialność za szkody łowieckie od odpowiedzialności za szkodę na gruncie prawa cywilnego?
Czy i od kogo za szkodę w pojeździe spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie?
Kto ma zapłacić za szkody w lasach?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego, omówienie aktualnego orzecznictwa i dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

Szkolenie zostało podzielone na dwie niezależne od siebie części, które odbędą się w dwóch następujących po sobie dniach. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w całym, dwudniowym szkoleniu albo w jednej, wybranej części.

PROGRAM

Część pierwsza, 12 września

Gospodarowanie zwierzyną oraz rozwiązywanie problemów związanych z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi

I. Wprowadzenie

 1. Założenia modelu łowiectwa w Polsce
 2. Problematyka własności zwierząt łownych

II. Planowanie gospodarki leśnej

 1. Inwentaryzacja zwierzyny
 2. Zawartość planów łowieckich, problematyka maksymalnej i minimalnej liczby zwierząt zaplanowanych do pozyskania
 3. Opiniowanie i zatwierdzanie planów łowieckich
 4. Przesłanki zmiany planów łowieckich
 5. Plany łowieckie a zwalczanie ASF

III. Tworzenie i wydzierżawianie obwodów łowieckich

 1. Pojęcie obwodu łowieckiego
 2. Problematyka terenów niewchodzących w skład obwodu łowieckiego, powierzchnia brutto i netto obwodu łowieckiego
 3. Procedura podziału województwa na obwody łowieckie
 4. Kategoryzacja obwodów łowieckich
 5. Pojęcie dzierżawy obwodu łowieckiego
 6. Procedura zawierania umów dzierżawy obwodów łowieckich
 7. Zawartość umowy dzierżawy obwodu łowieckiego
 8. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego
 9. Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku niewykonywania odstrzałów sanitarnych
 10. Obliczanie czynszu dzierżawnego
 11. Wyłączanie obwodów łowieckich z wydzierżawienia

IV. Problematyka migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi

 1. Przesłanki zarządzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego, problematyka pojęcia obiektu użyteczności publicznej
 2. Kontrowersje wokół finansowania odłowów lub odstrzałów redukcyjnych
 3. Problematyka terenów, na których odłowy lub odstrzały mogą być przeprowadzone
 4. Postępowanie z odłowioną lub odstrzeloną zwierzyną
 5. Problematyka zwierząt bezdomnych oraz zdziczałych psów i kotów na terenach leśnych
 6. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom
 7. Uśmiercanie zwierząt z przyczyn humanitarnych
 8. Usuwanie zwłok zwierząt, w szczególności z dróg publicznych

V. Zadania Lasów Państwowych w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych

VI. Gospodarka łowiecka a zwalczanie ASF; współpraca Lasów Państwowych z innymi instytucjami przy zwalczaniu ASF

VII. Konsultacje, dyskusja

Część druga, 13 września

Prawne aspekty szacowania szkód łowieckich

I. Wprowadzenie – pojęcie szkody łowieckiej

II. Szacowanie szkód łowieckich

 1. Szacowanie szkód łowieckich przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich
 2. Szacowanie szkód przez Lasy Państwowe
 3. Szacowanie szkód łowieckich przez zarząd województwa
 4. Procedura szacowania wstępnego (oględzin), przypadki odstąpienia od oględzin
 5. Procedura szacowania ostatecznego
 6. Szacowanie przez różne podmioty szkód wyrządzonych w tej samej uprawie
 7. Elementy szacowania:
  • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
  • rodzaj, stan i jakość uprawy oraz rodzaj i jakość płodu rolnego,
  • obszar całej uprawy i (szacunkowy) obszar uprawy, która została uszkodzona,
  • szacunkowa masa zgromadzonego i uszkodzonego płodu rolnego,
  • procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
  • plon z 1 ha,
  • wysokość odszkodowania,
  • pojęcie uprawy wymagającej zaorania.
 8. Brak możliwości szacowania szkody łowieckiej a wyłączenie odpowiedzialności za szkody łowieckiej
 9. Rozpatrywanie odwołań:
  • termin na wniesienie odwołania,
  • postępowanie w przypadkach szczególnych – np. braku protokołu z szacowania przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego,
  • stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do procedury odwoławczej,
  • problematyka obniżenia odszkodowania – stosowanie zakazu orzekania na niekorzyść odwołującego się (zakazu reformationis in peius),
  • prawo wniesienia powództwa.

III. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę na gruncie prawa cywilnego

 1. Pojęcie szkody w prawie cywilnym:
  • wina,
  • umyślność i nieumyślność,
  • adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.
 2. Pojęcia rzeczywistej straty i utraconych korzyści
 3. Odpowiedzialność za szkody na osobie (np. za uszkodzenie ciała przez zwierzynę na terenie zabudowanym)
 4. Odpowiedzialność za szkody w lasach
 5. Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne

IV. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie Prawa łowieckiego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i migracją zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Autor wielu opinii z tego zakresu. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia 12 i 13 września w godzinach:
9:00 – 15:00.

 Cena szkolenia:
1300 zł netto – udział w całym szkoleniu;  
700 zł netto – udział w jednym, wybranym dniu szkolenia *
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

* Na formularzu zgłoszeniowym należy podać kod i datę szkolenia (16 lub 17 maja).