Karta charakterystyki, klasyfikacja, oznakowanie oraz notyfikacja do ECHA mieszaniny stwarzającej zagrożenie – ćwiczenia

Kod szkolenia:
M2442W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na kończący się w tym roku ostatni okres przejściowy, oraz rozszerzenie na niektórych dalszych użytkowników obowiązku notyfikacji do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka, kluczowym staje się uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie weryfikacji poprawności kart charakterystyki oraz praktycznego sposobu przygotowania dokumentacji notyfikacyjnej w programie IUCLID. 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, przedstawione przykłady służą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z opracowaniem projektu etykiety. W trakcie szkolenia będzie możliwość weryfikacji kart charakterystyki udostępnionych przez uczestników szkolenia. Przedstawiony zostanie proces przygotowania i przesłania do Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumentacji notyfikacyjnej mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, jak również dalszych użytkowników magazynujących, transportujących oraz wykorzystujących chemikalia.

PROGRAM

 1. Podstawy prawne dotyczące przekazywania informacji w łańcuchu dostaw:
  • karta charakterystyki – wymagania, aktualizacja danych,
  • obowiązujący format karty charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych,
  • legalność substancji chemicznych będących w obrocie.
 2. Pozyskiwanie danych – przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji
 3. Wymagania dotyczące zawartości i sposobu prezentowania danych w kluczowych sekcjach karty charakterystyki
 4. Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP), przegląd załącznika I do ww. rozporządzenia:
  • klasy zagrożeń,
  • kryteria klasyfikacji,
  • zastosowanie metod obliczeniowych,
  • oszacowanie toksyczności ostrej – ATE,
  • wartości graniczne,
  • specyficzne stężenia graniczne,
  • współczynnik M.
  Ćwiczenie – przeprowadzenie klasyfikacji przykładowych mieszanin, studium przypadku bądź przykład zaproponowany przez uczestników.
 5. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – wymagania ogólne dotyczące etykietowania i opakowania
  Ćwiczenie – opracowanie projektu etykiety, dobór zwrotów P, informacje uzupełniające oraz wymagania w stosunku do wielkości i rozmieszczenia elementów.
 6. Sekcja 8 karty charakterystyki:
  • normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe,
  • wartości DNEL i PNEC,
  • ocena bezpieczeństwa chemicznego mieszanin,
  • dobór środków kontroli ryzyka.
 7. Przegląd pozostałych sekcji karty charakterystyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 2020/878/UE
 8. Obowiązek notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA
  Ćwiczenie – generowanie kodów UFI, przygotowanie przykładowej dokumentacji przy wykorzystaniu programu IUCLID i sposób jej przedłożenia
 9. Konsultacje, dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstw z branży chemicznej. Zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem i weryfikacją kart charakterystyki. Doświadczony wykładowca ceniony za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia 16 i 17 maja w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 1300 zł netto;
1250 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.