Koncesje geologiczne w działalności administracji geologicznej szczebla powiatowego

Kod szkolenia:
C2458W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do geologów powiatowych oraz pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego, którzy zajmują się w swojej pracy zawodowej udzielaniem koncesji geologicznych i wykonują inne zadania organu administracji geologicznej. W szkoleniu mogą także wziąć udział przedstawiciele przedsiębiorców wykonujących lub planujących wykonywać działalność koncesjonowaną na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a także inne osoby zainteresowane problematyką udzielania koncesji geologicznych w powiatach.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu udzielania koncesji geologicznych przez starostów powiatów, obejmującej zarówno etap przygotowań do złożenia wniosku o udzielenie koncesji, etap postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji, jak również pewne zagadnienia związane z już udzielonymi koncesjami (m.in. zmiana koncesji, przeniesienie koncesji, cofnięcie koncesji, kontrole). Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki odnośnie oceny formalnej i merytorycznej wniosków koncesyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania innych organów w procesie koncesjonowania, w oparciu o przepisy znowelizowanego Prawa geologicznego i górniczego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa przedsiębiorców oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
 2. Procedura „przedkoncesyjna” – jakie dokumenty przedsiębiorca powinien pozyskać przed złożeniem wniosku o udzielenie koncesji:
  • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  • dane z ewidencji gruntów i budynków.
 3. Ocena formalna wniosków koncesyjnych:
  • podpis osoby uprawnionej do reprezentacji,
  • pełnomocnictwo,
  • załączniki,
  • ocena formalna a opłata skarbowa,
  • pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
  • odmowa wszczęcia postępowania.
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji:
  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania,
  • ocena merytoryczna wniosku, w tym wezwania do wyjaśnień,
  • współdziałanie organów,
  • decyzja o udzieleniu koncesji,
  • decyzja o odmowie udzielenia koncesji.
 5. Informacja geologiczna w postępowaniu koncesyjnym:
  • prawo do informacji geologicznej,
  • korzystanie z informacji geologicznej – odpłatne i nieodpłatne,
  • wycena informacji geologicznej.
 6. Zmiana, przeniesienie, cofnięcie koncesji
 7. Kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność koncesjonowaną:
  • planowanie kontroli,
  • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • prowadzenie czynności kontrolnych,
  • protokół kontroli,
  • kontrole nieplanowane.
 8. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Anna Hajda – radca prawny z wieloletnią praktyką, Departament Geologii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalista w zakresie koncesji geologicznych, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Czynnie uczestniczy w konferencjach branżowych (m.in. w Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa) a także w ogólnopolskich konferencjach naukowych pt. „Współczesne Wyzwania Prawa Geologicznego i Górniczego”. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.