Ocena oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym – praktyczne aspekty procedur

Kod szkolenia:
W2245

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury zarówno dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia, jak i oceny przeprowadzanej dla dokumentów strategicznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko, a także oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie obejmie również praktyczne aspekty istotne z punktu widzenia pozyskiwania środków z programów operacyjnych na poziomie województwa, kwalifikacji przedsięwzięć jak i przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Szkolenie dedykowane jest dla urzędników przygotowujących decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców raportów, inwestorów, pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi, dla wszystkim innych zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

 1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procedurze inwestycyjnej
 2. Publicznie dostępne wykazy
 3. Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
  • elementy udziału społeczeństwa,
  • udział organizacji ekologicznych,
  • udział stron postępowania a udział społeczeństwa.
 4. Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
  • odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
  • dokumenty towarzyszące.
 5. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  – dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  – przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
  – zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.
 6. Studium przypadku i ćwiczenia dotyczące kwalifikacji
 7. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i konsekwencje dotyczące procedur wydawania, odwołań, skarg do sądów dla tych decyzji, w świetle zmian przepisów wprowadzonych w 2021 r. – rola organizacji ekologicznych
 8. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i samej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • właściwość organów,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś,
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • wymogi dotyczące innej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Warsztaty w zakresie przygotowania danych do raportu i modelowania
 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami z kwietnia 2021 r.:
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • rola organizacji ekologicznych,
  • zmiany procedury, odwołania i skargi do sądu.
 11. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 12. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 13. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 14. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 15. Informacja o zmianach procedur dotyczących ocen oddziaływania w tzw. „specustawach”
 16. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty jako elementy istotne
  w procedurze pozyskiwania funduszy
 17. Analiza porealizacyjna i jej konsekwencje
 18. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 19. Podsumowanie i dyskusja

WYKŁADOWCA
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, v-ce przewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 20 września od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 21 września o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 23 września o godz. 11:00.

Cena szkolenia2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.