Ochrona i remediacja środowiska gruntowo-wodnego i powierzchni ziemi: regulacje formalno-prawne; zagadnienia praktyczne

Kod szkolenia:
M2404

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogącą być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi.
Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia oceny nieruchomości gruntowej pod kątem zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz realizacji obowiązków dotyczących przeprowadzenia remediacji, a także z wymaganiami oraz zasadami przygotowania dokumentów dotyczących gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych, tj. raportów początkowych, raportów końcowych, ,,analizy ryzyka”.
Istotną część szkolenia stanowią również zagadnienia dotyczące sposobów i metod przeprowadzania remediacji oraz technologii oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.

PROGRAM

Ochrona i remediacja powierzchni ziemi

 1. Przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi: ustawa – Prawo ochrony środowiska, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, akty wykonawcze do ww. ustaw
 2. Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi:
  • etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
  • dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i w ziemi,
  • jak określić sposób użytkowania terenu,
  • obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów,
  • jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.
 3. Obowiązki dla władających powierzchnią ziemi, podmiotów korzystających ze środowiska i organów w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi oraz historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
  • odpowiedzialność za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
  • procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.
 4. Remediacja zanieczyszczonej gleby i ziemi:
  • kto jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji,
  • zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
  • sposoby prowadzenia procesu remediacji,
  • omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.
 5. Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska:
  • elementy oceny,
  • dokumentacja potwierdzająca występowanie bądź brak występowania znaczącego zagrożenia,
  • okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji,
  • założenia metodyki weryfikacji i wyznaczania dopuszczalnych zawartości w glebie lub w ziemi substancji powodujących ryzyko dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.
 6. Zbieranie danych o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi:
  • zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • kto ma dostęp do powyższych danych,
  • kto jest obowiązany do zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zakres informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • etapy identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez Starostę,
  • jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych w przeszłości.
 7. Zasady i tryb udostępniania informacji o historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz o szkodach w środowisku w powierzchni ziemi
 8. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy i jego znaczenie w procedurze uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport końcowy, „analiza ryzyka”:
  • kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
  • jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
  • w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić,
  • konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych.

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego

 1. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska
 2. Podział gruntów w oparciu o sposób ich użytkowania
 3. Charakterystyka terenu zanieczyszczonego w kontekście remediacji:
  • rodzaje działalności mogące powodować zanieczyszczenia,
  • użytkowanie terenu,
  • budowa geologiczna; warunki hydrogeologiczne,
  • ocena występowania zagrożenia dla ludzi i stanu środowiska,
  • rodzaj, zasięg i ładunek substancji występujących w środowisku,
  • strategia poboru próbek gruntów i wód podziemnych,
  • pobór próbek gruntów i wód w przestrzeni regulowanej,
  • zakres badań laboratoryjnych konieczny dla oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego,
  • ocena stwierdzonych zanieczyszczeń w gruncie,
  • identyfikacja potencjalnych dróg migracji i potencjalnych receptorów zanieczyszczeń.
 4. Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego:
  • w terenie:
  – In situ,
  – Ex situ,
  • poza terenem (Off site).
 5. Technologie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego:
  • metody fizykochemiczne,
  • metody biologiczne,
  • stabilizacja (unieruchamianie) zanieczyszczeń,
  • bariery fizyczne i hydrauliczne,
  • przepuszczalne bariery aktywne,
  • termiczne oczyszczanie gruntu,
  • fitoremediacja,
  • naturalna regeneracja i wspomagana naturalna regeneracja.
 6. Monitoring i ocena efektów remediacji
 7. Raport końcowy z przeprowadzenia prac remediacyjnych
 8. Studium przypadku
 9. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych. Doktor nauk o ziemi w zakresie geochemii. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 14 maja od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 15 maja o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 17 maja o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym ;
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.