Pozwolenia zintegrowane: praktyczne aspekty przygotowania i weryfikacji wniosku

Kod szkolenia:
C2456W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury dla wydawania pozwoleń zintegrowanych. Szkolenie uwzględni stan prawny aktualny w czerwcu 2024 r. a także obejmie praktyczne aspekty oceny wniosków ze względu na spełnianie wymogów ochrony środowiska, również w kontekście obowiązujących konkluzji i przepisów krajowych.  

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów przygotowujących decyzje dotyczące pozwoleń zintegrowanych lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie udzielenia takich pozwoleń, pracowników zakładów przemysłowych odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska, wykonawców wniosków, inwestorów, do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

 1. Podstawowe definicje zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska
 2. Regulacje dotyczące pozwoleń zintegrowanych:
  • rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w świetle rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
  • organy uczestniczące w procedurze wydawania pozwolenia zintegrowanego,
  • udział społeczeństwa,
  • zawartość wniosku wynikająca z przepisów ustawy w szczególności w zakresie technologii, uwarunkowań środowiskowych związanych z lokalizacją instalacji,
  • delimitacja instalacji,
  • ustalenie wielkości dopuszczalnych w przypadku braku konkluzji:
     – emisji do powietrza, hałasu, promieniowania wytwarzania i gospodarowania odpadami,
     – wytwarzania i gospodarowania ściekami,
  • standardy emisyjne w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
 3. Strefy przemysłowe, obszary ograniczonego użytkowania
 4. Rola BAT w pozwoleniach zintegrowanych:
  • zasady stosowania Konkluzji BAT w zakresie technologii oraz emisji.
  • procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT,
 5. Mechanizmy elastyczne, zasady i warunki stosowania; warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT
 6. Duże źródła energetycznego spalania (LCP) wybrane aspekty:
  • nowa definicja źródła,
  • zasada sumowania i jej konsekwencje,
  • kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
 7. Oddziaływanie instalacji:
  • na stan jakości powietrza atmosferycznego odniesienia do obliczeń symulacyjnych,
  • na klimat akustyczny odniesienia do obliczeń symulacyjnych),
  • na stan jakości wód.
 8. Gospodarka odpadami – produkty uboczne oraz utrata statusu odpadu
 9. Ochrona gleby i wód podziemnych:
  • obowiązki prowadzących instalacji,
  • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych substancjami, powodującymi ryzyko jako część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
  • monitoring,
  • raport o stanie gleb na zakończenie działalności.
 10. Rola i miejsce procedur okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych
 11. Obowiązki sprawozdawcze
 12. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym obecnie FEP. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.