SZWO i f-gazy: najważniejsze obowiązki dotyczące urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

Kod szkolenia:
P2478W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dotyczy przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z czynnikami chłodniczymi będącymi substancjami kontrolowanymi lub f-gazami. Czynniki takie występują w instalacjach wielkich chłodni magazynowych, ale także w mniejszych urządzeniach jakimi są klimatyzatory czy lodówki. Duża część z tych urządzeń musi posiadać prawidłowo założoną w Centralnym Rejestrze Operatorów (tzw. rejestr CRO) Kartę Urządzenia. Każde urządzenie zarejestrowane w CRO podlega obowiązkowym kontrolom szczelności wykonywanym przez uprawnionych serwisantów.
Każdy, kto sprowadza czynniki chłodnicze podlega obowiązkowym rygorom związanym z ilością wprowadzanych gazów tzw. kontyngentom. Podmioty stosujące i wprowadzające do obrotu czynniki chłodnicze zobowiązane są do złożenie rocznego sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań (baza BDS). Skutkiem nieprzestrzegania przepisów ustawy są administracyjne kary pieniężne.

Od 11 marca 2024 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, które wprowadziło wiele nowych zmian głównie w zakresie wprowadzania do obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych. Przepisy powyższego Rozporządzenia obowiązują wprost we wszystkich państwach członkowskich więc każdy podmiot od dnia 11 marca 2024 r. jest zobowiązany do ich przestrzegania. Niniejsze szkolenie obejmuje zarówno obowiązujące przepisy ustawy krajowej jak i nowego rozporządzenia unijnego.

PROGRAM

 1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2024/573 z marca 2024 r.
 2. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
  • jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
  • czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają SZWO lub f-gazy,
  • objęcie także innych fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w Rozporządzeniu,
  • czynniki chłodnicze, których nie dotyczą przepisy.
 3. Operator urządzeń – kim jest i jakie obowiązki na nim spoczywają
 4. Tony ekwiwalentu CO2 – co oznaczają i jak poprawnie dokonywać ich przeliczenia
 5. Nowe obowiązki związane z oznakowaniem urządzeń, pojemników
 6. Serwisanci:
  • kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
  • wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
  • jak sprawdzić serwisanta czy firmę serwisową,
  • szkolenia przypominające i procedury oceny serwisantów.
 7. Certyfikacja:
  • dla personelu,
  • dla przedsiębiorcy,
  • zaświadczenia o odbytym szkoleniu – kogo dotyczą,
  • dla czynności wykonywanych z udziałem alternatyw dla f-gazów.
 8. Nowe zakazy i terminy ich obowiązywania dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wprowadzenia całkowitego zakazu obrotu w UE f-gazów w pojemnikach jednorazowego użytku
 9. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
  • Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
  • urządzenia podlegające obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.
 10. Obowiązkowa kontrola szczelności – kogo dotyczy, częstotliwość kontroli
 11. Obostrzenia dotyczące stosowania niektórych f-gazów
 12. UDT jako jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców
 13. Jednostki wydające zaświadczenia o odbytym szkoleniu
 14. Sieć Badawcza Łukasiewicza – wyspecjalizowana jednostka: jej prawa i obowiązki
 15. Zasady dotyczące zwrotu pojemników do ponownego napełniania oraz ewidencja podmiotów nabywających f-gazy
 16. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; jakich pojazdów dotyczą te obowiązki
 17. Sprawozdawczość:
  • baza BDS – kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
  portal f-gazowy i sprawozdawczość składana poprzez ten portal,
  • opłaty za emisję f-gazów lub SZWO: prawidłowy sposób obliczania, w którym sprawozdaniu należy je wykazywać, kto jest odpowiedzialny do ponoszenia tych opłat.
 18. Obowiązkowe raporty wykonywane przez akredytowanego audytora
 19. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego
 20. Sprowadzanie czynników chłodniczych – system kontyngentów – nowe obowiązki:
  • wprowadzenie odpłatności za tony CO2 eq za kontyngenty na przywóz HFC spoza UE,
  • redukcja ilości wprowadzania do obrotu HFC,
  • 3- letnie doświadczenie w handlu substancjami w odniesieniu do nowych importerów,
  • wprowadzenie systemu CERTEX (Single Window) dla służb celnych,
  • jeden importer pod jednym adresem,
  • wyznaczenie przejść granicznych do importu gazów na teren UE.
 21. Kontrola handlu internetowego w zakresie f-gazów
 22. Aktualne organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP/KAS – a planowane zmiany
 23. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne
 24. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ. Doświadczony wykładowca w zakresie szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.