Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami pochodzenia zwierzęcego

Kod szkolenia:
M2452W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne aspekty gospodarowania odpadami w działalnościach podlegających kontroli służb weterynaryjnych.

PROGRAM

 1. Interpretacja zapisów definicji odpadowych: odpady w tym odpady komunalne, odpady obojętne, posiadacz i wytwórca odpadów, odpady ulegające biodegradacji (przykłady), recykling, odzysk, odpady palne/ odpady niepalne, instalacja, zbieranie odpadów, ponowne użycie
 2. Klasyfikacja odpadów zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego
 3. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi:
  • które materiały wyłączono z ustawy o odpadach,
  • jakie materiały nie będą odpadami pomimo tego, że są nieprzydatne i podmiot się ich pozbywa,
  • jakie odpady mogą byś traktowane jak odpady kuchenne,
  • jakie odpady powstają w przetwarzaniu żywności,
  • co uznamy za odpady w instalacjach hodowlanych,
  • przetwarzanie odpadów w instalacjach kompostowych,
  • przetwarzanie odpadów w biogazowniach.
 4. Warunki uzyskania produktu ubocznego:
  • jakie materiały stają się produktem ubocznym „z urzędu”,
  • jak przygotować wniosek o uznanie materiału za produkt uboczny,
  • warunki uzyskania decyzji,
  • magazynowanie odpadu i produktu ubocznego,
  • rozporządzenie (WE) nr 1069/2009.
 5. Utrata statusu odpadu:
  • jakich odpadów może dotyczyć i jakie są warunki prawne utraty statusu,
  • niezbędne informacje we wniosku dotyczącym utraty statusu odpadu,
  • dokumenty potwierdzające możliwość zagospodarowania produktu,
  • kiedy materiał, który utracił status odpadu na powrót staje się odpadem.
 6. Przenoszenie odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:
  • przeniesienie odpowiedzialności za odpady niebezpieczne,
  • przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym zezwolenia,
  • przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do odbioru bez zezwolenia,
  • odpowiedzialność pośrednika i sprzedawcy.
 7. Magazynowanie odpadów:
  • zmiany w okresach magazynowania odpadów – jakich odpadów dotyczą,
  • warunki magazynowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  • zasady oznakowania miejsc magazynowania odpadów,
  • etykieta dla odpadów niebezpiecznych – jakie odpady nie muszą jej posiadać, a które są z niej zwolnione,
  • kiedy musimy spełniać wymagania z rozporządzenia, a kiedy z decyzji administracyjnej.
 8. Baza Danych o Odpadach – praca w BDO:
  • kto jest użytkownikiem głównym i użytkownikiem podrzędnym,
  • zasady aktualizowania wpisu rejestrowego do BDO – kiedy musimy to zrobić,
  • weryfikacja wpisów w BDO w trakcie kontroli organu ochrony środowiska – kto i kiedy może to robić,
  • sprawdzanie odbiorcy odpadów w rejestrze,
  • prowadzenie ewidencji w BDO (KPO, KEO, odpady od podmiotu zwolnionego z ewidencji),
  • rodzaje i ilości odpadów zwolnione z prowadzenia ewidencji – czy musimy je wpisywać do BDO,
  • rejestrowanie przyjęcia i przetwarzania odpadów – pomyłki w ewidencjonowaniu,
  • czy ilości magazynowanych odpadów mogą być zweryfikowane na podstawie ewidencji w BDO,
  • z jaką częstotliwością musimy dokonywać wpisów do karty ewidencji odpadów (które dane możemy zaciągać z BDO, a jakie musimy wpisać ręcznie),
  • zakończenie działalności (wniosek o wykreślenie),
  • skutki nieaktualnych wpisów w BDO,
  • czy musimy posiadać zaświadczenie o nadanym numerze BDO,
  • sprawozdanie w BDO – korekta.
 9. Decyzje administracyjne w gospodarce odpadami pochodzenia zwierzęcego:
  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na wytwarzanie (wyjaśnienie jakie odpady powstają w instalacji a jakie poza),
  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
 10. Sankcje finansowe i administracyjne, w tym ustawa o z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – nowe jednostki kontrolne organizowane w województwach
 11. Omówienie obowiązków wynikających z ważniejszych aktów wykonawczych – rozporządzeń
 12. Kontrola gospodarowania odpadami
 13. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i BDO, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.