Znaczenie kategorii geotechnicznej obiektu w procesie projektowania i przygotowania inwestycji budowlanej oraz wydawania pozwolenia na budowę

Kod szkolenia:
S2472W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do osób, które uczestniczą w procesie projektowania i przygotowania inwestycji budowlanych oraz do pracowników urzędów wydających pozwolenia na budowę.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy praktycznej w zakresie sporządzania dokumentacji geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Podstawowymi zagadnieniami omawianymi w trakcie szkolenia będą: podział na kategorie geotechniczne i zakres oraz forma dokumentacji projektowej, którą należy sporządzić zależnie od przyporządkowania obiektu budowlanego do danej kategorii. Ważny element szkolenia stanowi krótkie omówienie metod wzmacniania gruntów oraz badań  polowych i laboratoryjnych, doboru rodzajów badań i zasad ich wykonywania zależnie od kategorii geotechnicznej oraz ocena prawidłowości samego przyporządkowania obiektu do danej kategorii. Wymienione czynniki decydują o jakości i przydatności sporządzonej dokumentacji a dalej o kierunku i tempie prowadzenia procesu inwestycyjnego, kontrolowania tego procesu przez odpowiednie jednostki oraz o wszelkich działaniach administracyjnych związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę.

PROGRAM

I. Kategorie geotechniczne – omówienie i interpretacja punktów rozporządzenia; zakres oraz forma dokumentacji projektowej, którą należy sporządzić zależnie od przyporządkowania obiektu budowlanego do danej kategorii geotechnicznej

  1. Opinia geotechniczna
  2. Opinia geotechniczna z badaniami uzupełniającymi
  3. Projekt geotechniczno-konstrukcyjny
  4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

II. Badania polowe i laboratoryjne gruntów potrzebne do zbadania podłoża i przyporządkowania na podstawie ich wyników obiektu do jednej z trzech kategorii geotechnicznych

  1. Badania polowe: rozmieszczenie punktów badawczych, głębokość rozpoznania podłoża, wiercenia gruntów i skał, sonda dynamicza, sonda statyczna CPTU, wielkowymiarowe obciążenie gruntu.
  2. Badania laboratoryjne: analiza sitowa, aparat skrzynkowy – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, edometr – wyznaczanie modułów ściśliwości M0 i M, aparat trójosiowego ściskania – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, aparat Proctora – wyznaczenie wilgotności optymalnej do uzyskania maksymalnego zagęszczenia gruntów w nasypach i poduszkach gruntowych

III. Konsultacje i dyskusja

WYKŁADOWCA

dr inż. Mariusz Biały – Katedra Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 38 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji, później w wykonawstwie i projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i fundamentowania a następnie projektował i nadzorował w zakresie geotechniki budowę sześciu odcinków autostrad A1 i A4 a także obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7. Wykonuje projekty, ekspertyzy i opinie dotyczące oceny warunków geotechnicznych posadowienia: żelbetowych hiperboloidalnych chłodni kominowych, stalowych hal przemysłowych, w tym również hali budynku głównego, maszynowni i obiektów IOS nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 910 MW, zbiorników na produkty naftowe dla rafinerii w kraju i za granicą, komór technologicznych biogazowni oraz nasypów dróg ekspresowych i autostrad. Doświadczony wykładowca.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
08:30 – 14:30.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.